INCASSORECHT

PSC neemt uw incassoproblemen uit handen. De jarenlange ervaring en de professionele werkwijze van PSC, zorgen voor een zeer hoog percentage geslaagde incasso’s.

PSC is een ervaren partner als het gaat om het op een betaalbare manier oplossen van zaken waarin sprake is van niet betaalde vorderingen.

Allereerst verstuurt PSC, namens u, een aanmaning. Mocht hier niet adequaat op worden gereageerd, dan volgt er een
sommatiebrief. In deze sommatiebrief worden naast de hoofdsom en de verschuldigde rente ook de buitengerechtelijke
incassokosten gevorderd.

Blijft de debiteur na de sommatiebrief en eventuele aanmaningen nog altijd in gebreke met betaling? Dan legt PSC met uw
instemming de zaak voor aan de rechter.

Een ‘incasso kort geding’ kan een relatief snelle en eenvoudige procedure zijn om voor een onbetwiste vordering een vonnis te verkrijgen.

Met een vonnis in de hand worden vervolgens dwingende executiemaatregelen getroffen:

Beslag op salaris of uitkering
Inbeslagname auto’s en/of huisraad
Executoriale verkoop van onroerend goed